Rk  
1 R Avalos DIVISION I 19 19 34 10 78 111 .306 75 .676 2 0 1-1 10
2 B Abdulwahab DIVISION I 20 18 24 10 58 140 .171 66 .471 1 0 0-0 7
3 B Duran DIVISION I 22 20 18 17 53 75 .240 43 .573 1 1 0-0 2
4 D Herrera DIVISION III 15 15 23 5 51 63 .365 45 .714 4 1 3-4 7
4 A MARTINEZ DIVISION III 15 13 21 9 51 79 .266 42 .532 0 0 1-1 3
6 C Gomez DIVISION I 17 17 21 4 46 69 .304 43 .623 4 0 2-2 4
7 R Giang DIVISION I 19 19 15 12 42 16 .938 11 .688 2 0 0-0 4
8 F Avila DIVISION I 19 18 8 21 37 57 .140 33 .579 3 0 0-0 0
9 J Alfaro DIVISION I 16 16 13 10 36 12 1.083 40 3.333 3 0 0-0 2
9 A Cheri DIVISION I 12 11 16 4 36 37 .432 27 .730 0 0 0-0 3
11 A Lopez DIVISION I 19 19 14 5 33 18 .778 10 .556 0 0 0-0 2
12 C Galvan DIVISION III 16 15 11 10 32 43 .256 21 .488 3 0 0-0 2
13 D Kasaggoma DIVISION I 17 16 12 7 31 29 .414 25 .862 4 0 0-0 3
13 M Waclaw DIVISION I 16 16 9 13 31 6 1.500 19 3.167 1 0 2-0 4
15 E Esquivel Lopez DIVISION I 17 16 10 9 29 8 1.250 35 4.375 4 0 0-0 3
15 A Lazaro DIVISION III 20 18 10 9 29 60 .167 36 .600 1 0 2-2 3
15 C Modzejewski DIVISION III 14 14 11 7 29 37 .297 16 .432 1 0 1-2 3
15 P Thiam DIVISION I 13 13 13 3 29 60 .217 34 .567 2 1 3-4 3
19 A Gutierrez DIVISION I 14 14 9 10 28 47 .191 25 .532 8 1 1-1 3
20 L DeLEON DIVISION III 15 14 11 4 26 51 .216 24 .471 3 0 0-0 3
20 M Nyandoro DIVISION I 23 6 10 6 26 57 .175 32 .561 2 0 0-0 1
20 M Pavon DIVISION I 17 16 10 6 26 58 .172 30 .517 2 1 1-0 1
23 T Matebesi DIVISION I 19 19 12 1 25 73 .164 39 .534 0 0 0-0 2
24 B Griffin DIVISION III 16 15 11 2 24 28 .393 21 .750 4 0 1-1 2
24 D Swearengen DIVISION I 19 18 10 4 24 69 .145 41 .594 1 0 0-1 4
26 S Arnieri DIVISION I 15 15 9 5 23 6 1.500 35 5.833 5 0 0-0 0
26 A Samuel DIVISION I 19 18 11 1 23 66 .167 40 .606 2 0 1-2 3
26 M Szaflarski DIVISION III 14 14 9 5 23 20 .450 13 .650 1 0 0-0 2
29 A Mezyk DIVISION III 11 5 10 2 22 20 .500 9 .450 2 0 0-0 1
29 E Montoya DIVISION III 12 11 11 0 22 59 .186 28 .475 1 0 1-1 0
31 S Epperly DIVISION III 20 16 8 5 21 47 .170 28 .596 1 0 1-1 4
31 A Gallo DIVISION III 12 11 9 3 21 24 .375 14 .583 0 0 1-1 3
31 T Reynoso DIVISION I 17 17 8 5 21 57 .140 34 .596 3 0 1-1 3
34 O Chavez DIVISION III 18 9 9 2 20 71 .127 46 .648 1 0 0-0 4
34 J Delgado DIVISION I 14 10 10 0 20 50 .200 34 .680 2 0 0-0 2
34 R Gonzalez DIVISION III 19 19 9 2 20 81 .111 36 .444 3 0 1-1 2
34 A Ramirez DIVISION I 22 13 9 2 20 41 .220 21 .512 1 1 0-0 4
34 F Toral DIVISION I 21 7 7 6 20 33 .212 20 .606 2 0 0-0 2
39 D Hernandez DIVISION I 23 14 8 3 19 28 .286 16 .571 0 0 0-0 0
39 O Jaimes DIVISION I 23 20 8 3 19 40 .200 20 .500 2 0 0-0 4
39 A Vazquez DIVISION I 22 12 7 5 19 32 .219 23 .719 1 0 0-0 2
42 A Martinez DIVISION I 15 14 5 8 18 33 .152 19 .576 1 0 0-0 0
42 J Medina DIVISION I 17 12 6 6 18 55 .109 30 .545 2 1 0-0 0
42 K Ondra DIVISION I 15 14 7 4 18 44 .159 20 .455 2 1 0-0 1
45 F Alvarez DIVISION I 19 9 7 3 17 30 .233 18 .600 1 0 0-0 3
45 A Solis DIVISION I 19 11 7 3 17 31 .226 15 .484 2 0 0-0 0
47 O Barragan DIVISION I 16 15 4 8 16 16 .250 10 .625 0 0 0-0 2
47 J Gallegos DIVISION I 16 16 6 4 16 2 3.000 26 13.000 0 0 0-0 1
47 J Villanueva DIVISION I 19 16 6 4 16 30 .200 17 .567 2 0 0-0 0
50 P Botello DIVISION III 17 17 6 3 15 44 .136 22 .500 2 1 0-0 1